24 mesures per a les primeres 24 setmanes

1. Ni un desnonament més

Els nostres càrrecs electes faran actes de desobediència per impedir que es desnoni les famílies amenaçades i no es posarà la Guàrdia Urbana a disposició dels bancs per fer-los efectius ni actuar contra les mostres de desobediència. L’Ajuntament farà de mediador amb les entitats financeres per acabar amb els desnonaments i no es treballarà amb cap entitat que en faci.

2. Creació d’un parc d’habitatge municipal de lloguer social

A partir dels edificis públics en desús, solars buits i construcció nova. crearem un parc d’habitatge municipal de lloguer social i albergs per a persones desnonades

3. Aplicació de l’impost als pisos deshabitats

El 2011 hi havia un total de 8.891 pisos buits, nombre que avui s’ha vist incrementat fortament com a conseqüència de la crisi. Tot i que hi ha una llei que permet imposar taxes als pisos deshabitats, a Badalona no s’ha volgut aplicar. Ens comprometem a desplegar-la per fomentar el parc de lloguer i la baixada dels preus per permetre-hi major accés.

4. Lluita contra la pobresa

Combatrem la pobresa d’una manera transversal i íntegra, en tots els seus aspectes i no de manera fragmentada, assegurant una atenció personalitzada. Crearem un fons social d’emergència per les persones que no tenen accés a les necessitats més bàsiques. Treballarem per eradicar la pobresa energètica.

5. Combat contra l’atur

Integrarem en una mateixa xarxa tots els agents implicats en la lluita contra l’atur −l’Institut Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO), les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG) i el tercer sector− per fer polítiques conjuntes a partir de la formació i la creació de llocs de treball. Potenciarem l’economia solidària i el cooperativisme en sectors estratègics com a font de creació d’ocupació.

6. Prou Mercadones! Ajudarem el petit comerç dels barris

Apostem pel model de petit comerç enfront de les grans superfícies i hipermercats. Decretarem una moratòria per a la construcció i/o instal·lació de noves grans i mitjanes superfícies, i treballarem en plans de foment del comerç de proximitat juntament amb les associacions de comerciants.

7. Auditoria ciutadana

Promourem una auditoria ciutadana del deute i els comptes de l’Ajuntament i les diferents empreses i corporacions municipals, així com també de les subvencions que s’atorguen. Demanarem responsabilitats jurídiques i penals, si n’hi ha, dels seus responsables. No pagarem el deute il·legítim.

8. Educació totalment gratuïta i en igualtat d’oportunitats per a tots els nens i nenes

A l’Ajuntament promourem la matriculació a l’escola pública com a sistema que assegura la igualtat d’oportunitats i la integració. Garantirem la gratuïtat de l’escolarització per a les rendes més baixes.

9. Dissolució de la Unitat Omega de la Guàrdia Urbana

Apostem per una Policia Local que tingui com a objectiu garantir els drets civils de la població i no com a cos repressor. Per això, dissoldrem la Unitat Omega, el seu cos antiavalots, que ha servit únicament i exclusivament per reprimir les dissidències polítiques.

10. Derogació de l’ordenança de civisme

El comportament en els espais públics no pot basar-se en una ordenança amb un fi recaptatori. Derogarem l’ordenança de civisme i n’aprovarem, si cal, una de nova basada en mesures de compensació social i no econòmica.

11. Recuperació de la regidoria de la dona

Tornarem a crear la Regidoria de la Dona, eliminada durant el mandat del Partit Popular, com a òrgan encarregat d’elaborar els plans per combatre la discriminació per motius de gènere.

12. Obertura d’una casa d’acollida per a les víctimes de la violència de gènere

Badalona no compta amb cap espai per acollir les víctimes de la violència de gènere, i les ha de derivar a entitats de Barcelona. Impulsarem una reclamació històrica del moviment feminista de la ciutat com és la creació d’una casa d’acollida municipal per a aquestes víctimes.

13. Equipaments adaptats a les necessitats de la gent

Actualitzarem el pla d’equipaments de la ciutat i en farem espais polivalents segons les necessitats del barri i/o la ciutat, en fomentarem la gestió col·lectiva i n’adaptarem els horaris per potenciar-ne l’ús.

14. Blindatge dels CAP perquè siguin públics del tot

Assegurarem la gestió pública de tots els CAP, l’Hospital Municipal i el Centre Sociosanitari del Carme per garantir un dret bàsic com és la sanitat pública, de qualitat i d’accés universal.

15. Donar veu als barris

Portarem l’Ajuntament a la ciutadania. Implantarem un model de participació vinculant basat en consultes ciutadanes, assemblees de barri i consells sectorials, que tindran els recursos tècnics, econòmics i humans necessaris.

16. Pressupostos participatius

Els badalonins i badalonines tenen dret a decidir i controlar com es gestionen els diners de tothom. Treballarem en les mesures i les estructures necessàries per elaborar un primer pressupost participatiu l’any 2017.

17. Una ciutat unida i cohesionada

Des de l’Ajuntament promourem la desobediència civil (contra l’Estat) per fixar les bases per aconseguir el soterrament de les barreres que parteixen la ciutat, com la C-31, la B-20 i la via del tren. Mentrestant, promourem la permeabilització d’aquestes vies per pal·liar el ‘factor barrera’.

18. Limitació de sous dels polítics i reducció de càrrecs de confiança

Els càrrecs electes han de ser persones que es comprometin a servir els ciutadans i ciutadanes, no a fer carrera professional a costa de les arques públiques. Per això, limitarem els sous dels càrrecs electes a un màxim de 3,5 vegades el salari mínim interprofessional (SMI) i reduirem el nombre de càrrecs de confiança de l’Ajuntament i dels grups municipals. També restringirem l’acumulació de càrrecs.

19. Recuperació dels espais públics per a la ciutadania

Facilitarem l’ús de l’espai públic amb una perspectiva comunitària i ciutadana. Acabarem amb les traves burocràtiques.

20. Finestreta única

Simplificarem els tràmits i adequarem l’estructura municipal per facilitar al màxim les gestions a la ciutadania.

21. Despolitització de Badalona Comunicació

Revisarem el model de gestió de Badalona Comunicació perquè sigui democràtic, no partidista, i estigui al servei dels ciutadans i ciutadanes.

22. Remunicipalització dels serveis públics

Recuperarem els serveis privatitzats amb la concessió vençuda i estudiarem el rescat de serveis públics bàsics, com neteja, aigua, gestió de residus…

23. Protecció del nostre patrimoni

Actualitzarem el Catàleg de patrimoni arquitectònic de la ciutat i paralitzarem qualsevol actuació que posi en risc els elements protegits de la ciutat. Renovarem el compromís i aplicarem el Pla especial de protecció de la serralada de Marina per preservar el nostre patrimoni natural.

24. Badalona, ciutat sostenible

Impulsarem polítiques per avançar cap a l’eficiència energètica, l’estalvi, l’ús d’energies renovables i l’autoconsum. Instal·lacions municipals amb punts de generació d’energia a la vegada que esdevinguin models d’eficiència energètica. Contractarem l’electricitat del municipi a través d’una cooperativa de consum que asseguri que l’electricitat generada provingui al 100% de fonts d’energia renovable.

 

Share This