Els vots a les eleccions municipals no només configuren els Plens dels Ajuntaments, sinó que també conformen òrgans públics que agrupen diferents poblacions, com són el Consell Comarcal del Barcelonès, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

A l’assemblea del 21 de març de 2.015, en la que es va proclamar la llista electoral, es va acordar sumar els vots a nivell supramunicipal amb Poble Actiu, paraigües sota el que actuen a nivell supramunicipal les CUP, les Candidatures Alternatives del Vallés i les candidatures germanes del Barcelonès Nord com són Sant Adrià en Comú i SOM Gramenet. Per virtut d’aquest acord, també es fa un repartiment dels recursos econòmics dels grups polítics a cada òrgan i dels excedents de sou, que en el cas de Guanyem Badalona es suma a les candidatures germanes del Barcelonès Nord.

Consell Comarcal del Barcelonès

El Consell Comarcal del Barcelonès està composat pels representants de les diferents candidatures segons els resultats obtinguts per les diferents candidatures supramunicipals al Barcelonès.

En el cas del grup de la CUP – Poble Actiu al Consell Comarcal del Barcelonès està composat per un total de 4 membres, un dels quals el nostre company Francesc Duran.

Els grups polítics del Consell Comarcal no tenen aportació econòmica com a grup i els consellers cobren dieta per assistir al Plenari (280€ per Ple, dels que es celebren 4 a l’any) i a algunes comissions. En el cas de la Comissió Informativa, on hi assisteix en Francesc Duran, no es cobra dietes per assistència.

Per l’acord de Guanyem Badalona en Comú (i que es fa extensiu a les altres candidatures del Barcelonès Nord) amb  CUP – Poble Actiu nacional, les dietes queden repartides de la següent manera:

Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona està conformada per representants dels diferents grups polítics segons els resultats de les candidatures supramunicipals al conjunt de pobles i ciutats de la Província de Barcelona.

Els grups polítics tenen una aportació com a grup i cada diputat té dietes per assistència al Ple provincial i a les Comissions. El grup provincial de la CUP – Poble Actiu està conformat per un total de 3 membres, entre les que hi ha la nostra companya Laia Sabater, que participa del Ple (amb una dieta per assistència de 680€) i de la Comissió informativa (312€).

L’acord entre les candidatures del Barcelonès Nord i CUP – Poble Actiu nacional fa aquest repartiment de les aportacions:

A partir de l’octubre de 2017 la Laia ha delegat el seu vot (amb el que no obté dietes per assistència) i des del gener està de baixa maternal.

Àrea Metropolitana de Barcelona

L’Àrea Metropolitana de Barcelona està composada per la representació de 36 pobles i ciutats del que es coneix com la «corona de Barcelona», cadascun representat segons els acords del Ple Municipal, però les conselleres s’agrupen segons la seva candidatura supramunicipal.

Els grups polítics metropolitans reben una aportació i els consellers i conselleres que no formen part de govern reben dietes per assistència al Consell Metropolità (265€), comissions informatives (145€), comissions de comptes (177€) i Juntes de portaveus (795€).

El grup metropolità de la CUP – Poble Actiu està composat per un total de 8 conselleres, entre les que hi ha les companyes Dolors Sabater (que participa del Consell Metropolità i les comissions informatives ) i José Téllez (que participa del Consell Metropolità, la comissió de comptes i les comissions informatives).

Per l’acord de Guanyem Badalona en Comú (i que també s’aplica a la resta de candidatures del Barcelonès Nord que hi tenen representació a l’AMB) i CUP – Poble Actiu nacional, l’aportació pel grup metropolità queda a disposició del propi grup i de CUP – Poble Actiu nacional, mentre que les dietes per assistència van íntegrament per Guanyem Badalona en Comú.

Subvenció electoral directe

Els resultats de les eleccions municipals també marquen certes subvencions que atorga l’Estat. Així, el 2015 es va subvencionar amb 270,90€ per cada regidor o regidora electe, 0,54€ per cada vot obtingut (sempre i quan s’hagi obtingut representació) i la subvenció del cost d’enviament de la propaganda electoral.

L’acord de Guanyem Badalona en Comú amb CUP – Poble Actiu nacional estableix que aquesta subvenció electoral directe va íntegrament a la nostra candidatura.

Share This