Mesures per fomentar la transparència i el control democràtic de l’acció política, dins i fora l’Ajuntament. Desprofessionalització de la política. Poder popular.

Guanyem Badalona: Quin és el nostre codi ètic i per què el necessitem

Podem definir el codi ètic com la combinació de normes i premisses que regulen i donen suport organitzatiu a l’estructura de la candidatura rupturista.

En el context de crisi sistèmica del sistema de partits, ens trobem amb la necessitat i obligació de capgirar les regles establertes, necessitem una nova manera de fer política. Necessitem canviar les relacions entre la ciutadania i els i les càrrecs electes, així com la forma en què aquests i aquestes exerceixen la funció pública. Una candidatura rupturista ha de tenir un marc normatiu i organitzatiu que faci desaparèixer la professionalització de la política, que trenqui amb les portes giratòries, el clientelisme, les cadenes de favors, etc.

Totes les persones que formen part del projecte polític de “Guanyem Badalona” cal que es facin seva la necessitat individual i col·lectiva d’actuar amb actituds de respecte cap a la diversitat, amb un llenguatge no sexista, sense discriminació per raó de gènere, d’ètnia, etc.

 

Qui pot optar a ser representant de la candidatura

Totes aquelles persones que es comprometin amb el codi ètic, i que la seva pràctica en el passat recent no entri en contradicció amb aquest codi. Qui ja ha estat vivint professionalment de la política (càrrecs electes i càrrecs de confiança) i no ha optat per fomentar la participació ciutadana ni la democràcia directa ni la transparència ni ha retut comptes ni ha apostat pel control democràtic, etc., no és la persona més adequada per representar aquesta nova forma de fer política que volem portar a terme. Volem aire nou, aire fresc en el panorama polític badaloní.

L’elecció d’aquestes persones representants es farà a través d’un sistema participatiu obert on hi podran dir la seva totes les persones membres de “Guanyem Badalona”.

Les candidates i candidats que vulguin participar en el procés de selecció de candidatures, mitjançant primàries obertes, així com els càrrecs electes i de confiança, hauran de presentar una declaració de béns actualitzada a l’entrada i la sortida dels seus càrrecs, justificant en el seu cas l’origen dels seus ingressos i/o patrimoni, juntament amb la signatura del compromís del codi ètic i del seu compromís de sotmetre’s al procediment participatiu de selecció de candidatures.

 

Regulació dels càrrecs electes i els càrrecs de confiança

“Guanyem Badalona” és un projecte polític col·lectiu que no creu en la perpetuació de càrrecs, valorant positivament que hi hagi vàries cares visibles del projecte, i desmarcant-se de la professionalització de la política. Això provoca també que sigui més fàcil comptar amb un grup ampli de persones amb una implicació alta en el projecte, per bé que totes les decisions importants han de passar per l’Assemblea.

Es contempla, doncs, la figura de la “persona alliberada”, que rep una retribució econòmica ja que la seva dedicació en hores al projecte li impossibilita treballar de forma professional. Aquesta figura s’aplica als càrrecs electes i càrrecs de confiança dels que es disposi, que seran regulats per les pràctiques polítiques que s’enumeren a continuació.

 • Limitació de mandats
  • En cas d’estar a l’oposició: Una legislatura (4 anys) revisable i ratificable per l’assemblea a mitja legislatura (2 anys).
  • 1 mandat en cas de tenir responsabilitats de govern (4 anys).
  • De cara a l’elaboració de la llista electoral, qui hagi estat regidor/a en algun moment o en la totalitat d’un mandat, no repetirà en el següent mandat. També aplicable a persones provinents d’altres institucions municipals o supramunicipals. Aquestes mesures també seran aplicades a les persones assalariades de Guanyem Badalona siguin alliberades, càrrecs de confiança o lliure designació.
 • Limitació de sou
  • Sou brut anual entre 3 i 3,5 vegades el Salari Mínim Interprofessional segons les retencions que s’hagin d’aplicar en cada cas.
  • En aquest sou queden incloses les tasques habituals de l’acció política (assistència a reunions, desplaçaments curts, etc.). Si hi hagués alguna activitat extraordinària (desplaçaments llargs, pernoctacions, etc.), la candidatura es faria càrrec d’aquestes despeses directament.
  • Aquesta quantitat podrà ser augmentada de forma puntual per tal de cobrir alguna despesa concreta convenientment justificada.
  • Reivindicarem el dret a l’atur per als càrrecs electes d’un ajuntament, com qualsevol treballador/a.
 • No acumulació de càrrecs directius o llocs de responsabilitat, incloent càrrecs institucionals, càrrecs en l’organització política de referència, així com en entitats, fundacions o col·lectius de la ciutat. S’evita així el conflicte d’interessos.
 • Revocabilitat de l’acta de regidor/a supeditada l’Assemblea, si no es compleix amb la línia política que allà s’acordi. Per assegurar-ho, es deixarà prèviament per escrita la renúncia a l’acta de regidor/a i es desarà convenientment, amb la seguretat de fer servir aquesta renúncia si, malauradament, això fos necessari.
 • Els càrrecs de confiança i persones alliberades seran nomenades per l’assemblea de Guanyem Badalona. La coordinació/portaveus vetllarà per què els candidats que es presentin compleixin els requisits del codi ètic. Els càrrecs de confiança se sotmeten als compromisos de participació ciutadana i rendició de comptes, i podran ser cessats per l’assemblea de Guanyem per incompliment del codi ètic o mala gestió.
 • Fidelitat al programa polític de “Guanyem Badalona”, i a les decisions que de forma assembleària es decideixin sobre els temes que calgui posicionar-se.
 • No acceptar cap mena de regal de persones, institucions o empreses que puguin ser considerats un suborn, o amb l’objectiu de generar una contraprestació, un canvi de posicionament polític o un tracte de favor. En altres casos, es donarà compte a l’Assemblea.
 • Els càrrecs electes i els de lliure designació cobraran exactament el mateix pel mateix nombre d’hores de feina.
 • Actualització anual de la declaració de béns, activitats econòmiques i de possibles incompatibilitats. Es lliurarà a l’Assemblea, que la posarà a disposició pública.

 

Regulació de la candidatura

 • Model assembleari de funcionament. Control assembleari de l’acció del grup municipal.
 • Establiment de mecanismes perquè hi hagi una democràcia directa i participativa des de la base, els nostres barris, facilitant la participació vinculant i la implicació de les entitats, col·lectius i veïnes i veïns de la ciutat.
 • Independència econòmica respecte les entitats bancàries, els grans grups financers i les elits empresarials. No demanarem cap crèdit per cobrir les despeses de la campanya electoral. Apostarem per l’autogestió, a través de campanyes econòmiques i per la gestió econòmica amb banca ètica.
 • En el cas de tenir responsabilitats de govern es tindran els càrrecs de lliure designació indispensables per garantir la direcció política en el govern d’una àrea o d’una regidoria i s’escolliran de forma assembleària.
 • Un cop s’hagi pagat el sou a les persones alliberades, regidors/es i càrrecs de confiança i cobertes les despeses necessàries per desenvolupar l’acció política de “Guanyem Badalona”, el romanent econòmic es destinarà, mitjançant un procés participatiu, a una entitat o projecte que reforci la unitat popular a la ciutat. • S’optarà per incentivar el treball del personal que ja treballa dins de l’Administració.
 • Compromís de fer públics els ingressos i despeses del grup municipal de forma periòdica.
 • Compromís de publicar l’agenda de reunions i trobades del grup municipal, indicant temes tractats i acords assolits.

Caldrà assegurar els mecanismes pels quals es dóna a conèixer aquest codi ètic tant a la ciutadania en general com a les persones que formen

Share This