Fátima Taleb
Regidora de Participació

Fàtima Taleb

El govern d’unitat popular de Badalona està elaborant el Pla d’Actuació Municipal (PAM), que inclourà el Pla d’Inversions Municipal. Volem destacar que és la primera vegada que a Badalona es defineix un PAM com a tal. Hi ha precedents, com la Badalona dels desitjos, impulsat en anteriors legislatures, però que no es conformava oficialment com a PAM.

El PAM és el document en què s’especifiquen les actuacions d’especial rellevància per aconseguir els objectius de cada línia estratègica que assenyala el Pla de govern i que es desenvoluparan amb recursos municipals.

Volem que el PAM sigui una eina de gestió per alinear les accions de l’administració municipal al Pla de govern, i que les propostes d’actuació estiguin en consonància amb la ciutadania.

Les accions definides en el PAM, juntament amb els serveis necessaris per al funcionament dels serveis públics, caldrà que es reflecteixin en el Pressupost ordinari anual (2017-2018 i 2019), així com en el Pla d’inversions municipals (PIM). Per això, també s’hi incorporen indicadors de seguiment i d’avaluació,

Hi ha cinc fases que són les més importants del procés d’elaboració del PAM:

 • 1. Abril-maig: Elaboració de la proposta de PAM per part de l’Ajuntament. Serà el govern, conjuntament amb els serveis, qui elaborarà una primera proposta de PAM. En aquest període, el govern concretarà quina part del Pressupost d’inversions (PIM) serà participatiu, ja que el PAM inclou el PIM.
 • 2. Presentem, compartim i reelaborem amb la ciutadania. A finals de maig i durant el mes de juny, presentarem la proposta del PAM a la població i en recollirem els suggeriments. Ampliem el PAM amb la participació de la ciutadania per dues vies:
  • Es crearà un espai a la web municipal que permetrà informar del procés, presentar propostes i facilitar la participació.
  • Presencialment. En aquest punt, volem que la participació es dinamitzi a partir dels consells d’entitats de districte, per reforçar la dimensió territorial, i també dels consells sectorials (Mobilitat, Cooperació, Dona, Medi Ambient…).

  El govern municipal vol que l’elaboració del PAM sigui inclusiva, que cap persona quedi fora del procés. Per això, potenciarem la participació de la pluralitat de la població de Badalona, ja sigui per edat, gènere, origen, creences, orientació sexual, condició física, territori. La lluita contra l’esquerda digital presidirà les accions.

 • 3. Juliol-agost. Les propostes i suggeriments de la ciutadania seran validats pels serveis corresponents, que informaran sobre la viabilitat i possibilitats d’execució, si són competència municipal, etc.
 • 4. Setembre-octubre. Un cop feta la validació tècnica, el govern concretarà una proposta de PAM per presentar-la a la ciutat. Una part es demanarà que sigui prioritzada per la població, tal com es va fer amb els pressupostos ordinaris del 2016. La progressió amb el PAM és que seran propostes d’actuació, en la formulació de les quals ja ha participat la població de Badalona en les fases anteriors.
 • 5. Novembre. Presentació del PAM definitiu al Consell de Ciutat i al Ple municipal de novembre del 2016.

Cal destacar també qui s’encarregarà de dinamitzar el procés d’elaboració del PAM.

Dos òrgans seran els responsables de dinamitzar i de vetllar pel procés:

 1. Comissió politicotècnica formada per referents polítics i tècnics de tots els àmbits. La junta de portaveus estarà informada regularment de la marxa del procés i dels seus resultats, com en el cas dels pressupostos ordinaris.
 2. Grup motor ciutadà, que serà la comissió permanent del Consell de Ciutat, així es recuperaran òrgans ciutadans que han estat oblidats en anys anteriors. Per exemple, el Consell de Ciutat no es va reunir cap vegada en l’anterior legislatura, en què es va incomplir l’article 31 del Reglament de participació ciutadana (de 16 juliol del 2001) que indica que: “Serà convocat i es reunirà com a consell plenari almenys un cop a l’any per avaluar l’exercici que s’acaba i debatre les propostes de l’any que comença.”

Aquest govern aposta per un model participatiu, inclusiu i de proximitat, que afavoreixi la participació de totes les persones que viuen a Badalona i s’hi interessin.

Per tant, compartim l’esperit i agraïm l’interès expressat pel PAM a l’últim ple pel Grup de Ciutadans, i assegurem que els diferents grups municipals seran informats de tot el procés amb transparència. També tenen l’oportunitat de fer-ne seguiment assistint al Consell de Ciutat, als consells d’entitats de districte i als consells sectorials.

Ara bé, ho farem amb els professionals municipals i, sobretot, amb el conjunt de la població de Badalona.

Perquè el PAM, com l’Ajuntament, ha de ser de tothom i ha de comptar amb tota la ciutadania.

 

 

Share This